Stichting Vrijzinnigen Oost Nederland

Naam

Stichting Vrijzinnigen Oost Nederland

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

860 541 216

Kamer van Koophandel (KvK) nummer

76 192 822

Contactgegevens

Stichting Vrijzinnigen Oost Nederland
’t Hambroek 40
7271 HB Borculo
Telefoon: (0545) 27 26 35
E-mail:

Doelstelling, beleid en activiteiten

De stichting Vrijzinnigen Oost Nederland, hierna te noemen de stichting, heeft ten doel:

  • Het vrijzinnig gedachtengoed in Oost-Nederland in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden en te versterken.
  • Het geven van pastorale zorg aan de oud-leden van de opgeheven vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Eibergen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Ontstaan

De stichting is bij notariële akte opgericht op 24 oktober 2019. De stichting is gevestigd in de gemeente Berkelland. De stichting is opgericht op initiatief van de respectievelijke afdelingen: Eibergen, Oost-Twente, Vrijzinnigen Aan de Regge, Varsseveld e.o. van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, h.o.d.n. Vrijzinnigen Nederland.

De aanleiding is de opheffing van de afdeling Eibergen per 30 november 2019. Het liquidatiesaldo zal worden bestemd voor pastorale zorg en in stand houden, zo mogelijk uitbreiden van het vrijzinnige gedachtegoed in Oost Nederland.

Financiën

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Het door de oprichter(s) tot verwezenlijking van het doel van de stichting bedrag in contanten, zijnde het liquidatiesaldo van de op te heffen afdeling Eibergen.

  • Verder alle geldmiddelen die krachtens enige overeenkomst door de stichting wordt ontvangen; subsidies en donaties; hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Administratie en financiële verantwoording

De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester, die tevens zorg draagt voor de opstelling van de jaarrekening. Het bestuur beoordeelt de jaarrekening en stelt deze vast na goedkeuring. Na vaststelling van de jaarrekening dechargeert het bestuur de penningmeester.

Winstoogmerk

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden, allen vrijwilligers die zijn benoemd op voordracht van de initiatiefnemers tot de oprichting van de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke personen. Met inachtneming van de vorige volzin stelt het bestuur het aantal bestuurders vast. De bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd (coöptatie). Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. H.R. Eijgelaar (voorzitter)
  • Mevr. D.J. Schuurman-Duitshof (secretaris)
  • Dhr. G.J. Breukelaar (penningmeester)
  • Mevr. S.J.M. Koedijk (alg.bestuurslid)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Aan hen kan een vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden toegekend, alsmede een niet bovenmatig vakantiegeld.

Financiële verantwoording

In het boekjaar 2019 waren er nog geen activiteiten.